Šifry

Jsme si se zákazníky blízko

Vytváříme hodnotu našim klientům.
Můžeme pracovat i pro vás!

KONTAKTUJTE NÁS

Výzva

The FEI company is a world leader in electron microscopy technology with development branches all around the world. It develops high quality products for various customers – famous universities, prominent pharmaceutical companies or semiconductor industry development centres.

The company searched for a steady supplier to ensure development of control software for electron microscopes. With this software playing a crucial role in managing the device itself as well as processing the research results, it was essential to find top quality development team competent to master the high requirements in the field.

Edhouse řešení

We have offered our top-level professionals who are specialists in the very specific field of microscopy. Our great experience brought about a gradual increase in both our development team and number of projects. We are glad to say that our mutual cooperation with FEI helps us both to grow. It gives us great joy to work on projects that move the world of technology forward.

The Edhouse company provides us with a top-class and highly qualified development team who flawlessly managed the technological platform as well as with a highly specialised expertise related to the development of our electron microscopes. The Edhouse consignments are always of high quality and on schedule. Another out of many advantages resulting from our cooperation is great communication combined with an ongoing effort to find our own innovative solutions.

RNDr. Jaroslav Chmelík, CSc.

head of R&D department, FEI Czech Republic s.r.o.

Thermo Fisher Scientific – The World needs Answers
Web společnosti

Výzva

Společnost Thermo Fisher Scientificje světovou jedničkou v oboru elektronové mikroskopie a má pobočky vlastního vývoje po celém světě. Vyvíjí špičkové přístroje pro nejrůznější zákazníky – proslulé univerzity, velké farmaceutické společnosti nebo vývojová centra polovodičového průmyslu.

Společnost potřebovala najít stabilního dodavatele pro zajištění vývoje řídicího software pro elektronový mikroskop. Vzhledem k tomu, že jde o naprosto zásadní věc pro řízení samotného přístroje a zpracovávání výsledků výzkumu, bylo nutné najít kvalitní vývojáře schopné osvojit si náročné požadavky oboru.

Edhouse řešení

Vytvořili jsme tým špičkových profesionálů, kteří se stali odborníky na velmi specifickou problematiku v oblasti mikroskopie. Dobrá zkušenost s naší prací zapříčinila postupné navýšení kapacity vývojářů a počtu projektů, jsme rádi, že díky Thermo Fisher Scientific rosteme a pomáháme tím k jejich vlastnímu růstu. Baví nás pracovat na projektech, které posouvají svět technologií kupředu.

V roce 2018 jsme oslavili 10 let spolupráce.

Společnost Edhouse nám poskytuje špičkový a kvalifikovaný vývojový tým, který dokonale zvládá jak technologickou platformu, tak velmi úzce specializované know-how spojené s vývojem našich elektronových mikroskopů. Dodávky ze strany Edhouse jsou vždy v termínu a nejvyšší kvalitě. Dalšími z mnoha výhod spolupráce jsou také bezproblémová komunikace a snaha hledat vlastní inovativní řešení.

RNDr. Jaroslav Chmelík, CSc.

head of R&D department, FEI Czech Republic s.r.o.

Thermo Fisher Scientific – The World needs Answers
Web společnosti

Výzva

NCR is a world leading company in complex solutions in bank and financial sectors, which reflects perfectly in their demands on quality and reliability. The company ensures development of world-renowned retail networks.

Edhouse řešení

Thanks to our technical qualities, flexibility and experience, we are able to reliably fulfil all the requirements of NCR, including the development of technologies for fueling, payment transactions or managerial tools for complicated retail networks. There is nothing more beautiful than making good use of our expertise and experience in such demanding and significant projects after years of all-out effort.

I appreciate the Edhouse professionality, personal interest and technical professionality of the software engineers integrated in our development teams and processes. To me, Edhouse is a partner that helps us reach our high aims and top quality NCR solutions.

Jiří Pokorný

Manager Business Operations

NCR – Everyday Made Easier.
Web společnosti

Výzva

NCR je světovým lídrem v komplexních řešeních pro bankovní a finanční sektor, což se přirozeně odráží ve vysokých nárocích na kvalitu a spolehlivost. Společnost také zajišťuje vývoj pro maloobchodní sítě světového věhlasu.

Edhouse řešení

Díky našim technickým kvalitám, flexibilitě a zkušenostem jsme schopni spolehlivě naplňovat veškeré potřeby NCR, ať už jde o vývoj pro technologie čerpání paliva, zpracování plateb, nebo manažerské nástroje řízení složitých prodejních sítí. Není nic krásnějšího, než po letech usilovné práce zúročit naše know-how a zkušenosti v takto náročných a významných projektech.

Oceňuji profesionalitu společnosti Edhouse, osobní nasazení a odbornou úroveň softwarových inženýrů integrovaných do našich vývojových týmů a procesů. Edhouse je pro mě partnerem, který nám pomáhá dosahovat vysoké cíle a kvalitu světových NCR řešení.

Jiří Pokorný

Manager Business Operations

NCR – Everyday Made Easier.
Web společnosti

Výzva

ComAp se zabývá vývojem specializovaných kontrolérů pro řízení provozu generátorů zabezpečujících nepřetržitou dodávku proudu do sítě svých klientů po celém světě. Jedná se o dynamickou českou společnost, která dosáhla významných mezinárodních úspěchů a získala velký respekt za vývoj inovativních elektronických řešení v oblasti výroby energie, průmyslových motorů a zařízení. Tím, že svým zákazníkům dodává výrobky té nejvyšší možné kvality, si společnost ComAp vydobyla postavení, které je synonymem vysoké spolehlivosti a výrazné přidané hodnoty.

Společnost ComAp se rozhodla pro modernizaci vybraných monitorovacích a konfiguračních nástrojů, jelikož se snaží svým zákazníkům neustále nabízet nejnovější technologie. Jednalo se o modernizaci softwarových nástrojů na straně PC, které slouží ke konfiguraci a monitoringu hardware kontrolérů. Nová generace nástrojů měla být postavena na nové technologii Microsoft .Net WPF. Společnost tedy hledala zkušený tým vývojářů, který by byl schopni naplnit požadavky nejmodernějších technologií a zajistit tak vývoj světově inovativních produktů v oboru.

Edhouse řešení

Na začátku stály výborné reference od našich stávajících klientů, náš tým vývojářů si pak svou profesionalitou získal plnou důvěru klienta, takže momentálně spolupracujeme na vývoji světově inovativního řešení v daném oboru. Je nám ctí být součástí projektů, které mají světový rozměr a utváří budoucnost technologií.

Vývoj našich produktů vyžaduje perfektní pochopení a zvládnutí software technologií a procesů, které musí velmi spolehlivě a precizně řídit hardware. Není snadné najít vývojáře pro tak delikátní záležitost, jsme proto rádi, že vývojáři z Edhouse dovedou naše požadavky rychle a kvalitně splnit a můžeme se na ně spolehnout.

Radim Girgaš

R&D General Manager

ComAp - The heart of smart control
Web společnosti

Výzva

ComAp develops specialised controllers to manage generators for continuous power supply for clients’ networks all around the world. ComAp is dynamic czech company with many international achievements, gaining respect for development of innovative electronic solutions in field of power generation, industrial engines and devices.

ComAp decided to carry out a complete modernization of all software development tools regarding computers that serve to configure and monitor hardware controllers. The new generation has been created using the most modern Microsoft .Net WPF technology. The company had thus been seeking an experienced development team able to fulfil the top modern technologies requirements together with ensuring development of worldwide innovative products in the field.

Edhouse řešení

At the beginning there were excellent references from our clients. Their complete trust has been subsequently won by the professionality of our development team. Now, we co-operate on development of global innovative solutions in the field. We are honoured to be part of projects on a global scale that create the future of technology.

Our products’ development requires perfect grasp and mastering of software technologies and processes needed to control hardware with top reliability and precision. It is not an easy task to find developers suited for such delicate business. We are therefore greatly delighted that the developers here in Edhouse are able to meet our requirements with such speed and quality that we can rely on.

Radim Girgaš

R&D General Manager

ComAp - The heart of smart control
Web společnosti